Bildet er tatt på konferansen Jernbaneforum 2020 på Oslo Kongressenter. her sees samferdselsminiter, Knut Arild Hariede (KrF) som hilder på Georg Gulli og Gustav Drivenes for Ungdommens fylkesutvlag i Agder. Foto: Elisabeth H. Mathisen (Jernbaneforum Sør/Agder fylkeskommune) 

Jernbaneforum Sørs har holdt høyt aktivitetsnivå i 2020 på trodd av pandemiens begrensninger

Jernbaneforum Sørs årsrapport er utarbeidet og beskriver et år med høy aktivitet på tross av et annerledes år totalt sett. Årsrapporten ble behandlet i jernbaneforum Sør 9. gebruar 2021 og legges tilgjengelig her. Enkelte utdrag gjengis under.

Jernbaneforum Sørs årsrapport kan du lese her (PDF). 

Jernbaneforum Sørs fokusområder i 2020

I 2020 Prosjektene i Nasjonal transportplan I 2020 har forumet satt søkelys på prosjektene med tilhørende tidsrammer, som ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:

  • • Indre IC: ferdig i 2024

  • • Dobbeltspor fra Oslo til Porsgrunn: ferdig i 2032

  • • Porsgrunn–Skien sees i sammenheng med Grenlandsbanen, som er bevilget 1,5 mrd. til planlegging og skal stå ferdig i 2035. KVU Grenlandsbanen er ikke  behandlet av regjeringen og forumet har hatt satt fokus på dette ved å forespørre et møte med samferdselsministeren i 2019.

  • Jærbanen: Kommunedelplan Sandnes–Nærbø og KVU Nærbø–Egersund

Møtevirksomhet og administrativ organisering

Jernbaneforum Sør har hatt fem møter i 2020. Fire av dem er avholdt fysisk, mens ett ble avholdt via digital møteplattform. Etter valget i 2019 har forumet fått en ny sammensetning av fylkesrepresentanter som fremkommer i eget vedlegg.
Se også nyhetssak på sorvestbanen.no.

Forumets første møte ble avholdt 11. februar 2020 i Larvik. I dette møtet ble Rune Hagestrand (H), fra Agder, valgt som leder for forumet. Alexander Rügert-Raustein fra Rogaland og Arve Høiberg (fra Vestfold og Telemark) ble valgt som nestledere.

Administrativ ledelse I august 2018 gikk daværende prosjektleder for Jernbaneforum Sør, Reidar Braathen, av med pensjon. Siden august 2018 har Vest-Agder fylkeskommunen hatt en administrativ koordinatorrolle for Jernbaneforum Sør. 

 

Jernbaneforum Sørs aktiviteter i 2020

Jernbaneforum 2020 – konferanse 3. mars

Sammen med landets øvrige jernbaneforum, samt Jernbanedirektoratet arrangerer Jernbaneforum Sør en årlig konferanse i Oslo. Jernbaneforum er navnet på Norges viktigste, årlige jernbanekonferanse, som har vært arrangert årlig siden 2003. Jernbaneforum 2020 ble avholdt 3. mars 2020.

Sammen med landets øvrige jernbaneforum, har Jernbaneforum Sør en ledende rolle i planleggingen og utviklingen av konferansen. På vegne av forumet, er Agder fylkeskommune juridisk og økonomisk ansvarlig for konferansen, mens Jotne Rail Solutions, som teknisk arrangør, har stått ansvarlige for gjennomføringen. Årets konferansier var John G. Bernander. I evalueringen som ble sendt til deltakerne i etterkant fikk konferansen et svært godt resultat med en samlet vurdering på 4,06 på en skala fra 1-5. Antall respondenter var 158. Konferansen 2020 var godt planlagt, hadde 431 påmeldte og gikk med beskjedent overskudd.

 

Høringsuttalelse til Nasjonal transportplan 2022-2033

Jernbaneforum Sør har fulgt arbeidet med neste nasjonale transportplan tett. 1. juli 2020 sendte Jernbaneforum Sør sitt innspill til Nasjonal Transportplan 2022-2033. Her er Jernbaneforum Sør tydelige på hvilke utbyggingsprosjekter og planer som må prioriteres i Nasjonal transportplan 2022-2033 for å sikre utvikling og tilstrekkelig fremdrift i sin høringsuttalelse.
Les uttalelsen i sin helhet på sorvestbanen.no


Møte med jernbanedirektør Kirsti Slotsvik 10. juni 2020

Onsdag 10. juni 2020 hadde landets jernbaneforum møte med Jernbanedirektoratet og direktør Kirsti Slotsvik. I møtet holdt leder for Jernbaneforum Sør, Rune Hagestrand, et innlegg som synliggjorde forumets forventninger til jernbanedirektoratet og samferdselsdepartementet. Hagestrand var også tydelig på hva sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen vil innebære for Sør-Norge.

 

Møte med Samferdselsdepartementet 1. desember 2020

1. desember 2020 hadde Jernbaneforum Sør et digitalt møte med statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i forbindelse med kommende Nasjonal Transportplan. Forumet etterspurte fremdrift for Grenlandsbanen og kom med andre relevante betraktninger knyttet til blant annet lokaltogsatsing, togmateriell og flaksehalsen Drangsdalen.


Ungdomsmedvirkning og samarbeid

I 2018 besøkte Innoventi, på vegne av Jernbaneforum Sør, ulike politiske ungdomsleirer og gjennomførte arrangementet #oppmedfarta under Arendalsuka 2018, som var særlig rettet mot ungdom og unge voksne. I 2019 bidro forumet til gjennomføringen av en ungdomssamling i august 2019:
I 2020 har forumet ivaretatt det nære samarbeidet med ungdomsrepresentantene fra de tre fylkene. Høsten 2020 arrangerte ungdommene en konkurranse, rettet mot elever på videregående skole i Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark, om å lage den beste kampanjevideoen for jernbanesatsing i Sør-Norge. Konkurransen ble kommunisert ut til de videregående skolene med særlig fokus på skoler som har medie-, medieproduksjon og kommunikasjonslinjer.