Jernbaneforum Sør

Forumet er et politisk og administrativt samarbeid mellom fylkeskommunene Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland som arbeider for en høyest mulig prioritering av jernbaneutbyggingen i regionen.

Da Sørlandsbanen ble etablert på begynnelsen av forrige århundre, var hensikten å lage en effektiv kommunikasjonsløsning for å binde sammen hovedstaden med byene langs Sørlandskysten. Av forsvarsmessige årsaker ble banen lagt inn i landet i stedet for å gå igjennom kystbyene. Etter krigen har biltrafikken overtatt en stor del av den rollen jernbanen hadde, og dette har ført til stor belastning på veinettet. Jernbanen sliter med gammel infrastruktur og trenger sårt til en modernisering for å kunne fylle de tidsmessige behov.
Jernbaneforum Sør ble etablert i 1992 av fylkeskommunene: Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Forumet skal arbeide for en høyest mulig prioritering av jernbaneutbyggingen i regionen. Målet med forumet er å få forsert utbyggingen av en modere jernbane på hele strekningen Oslo - Stavanger, inkludert en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

  • Jernbaneforum Sør er et regionalpolitisk samarbeid mellom fylkeskommunene i: Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark..
  • Jernbaneforum Sør har som mål å utvikle en framtidig moderne jernbaneforbindelse mellom Stavanger og Oslo
  • Samarbeidet i over 25 år. (Etablert 23.september 1992)
  • Vi forventer at banen blir realisert som en sammenhengende dobbeltsporet kystbane, Sørvestbanen, fra Stavanger til Oslo
  • Det utløsende prosjektet for Sørvestbanen er sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen; Grenlandsbanen

Hovedprioriteringer

  • Sørvestbanen
  • IC Vestfold og Telemark ferdig 2035
  • Grenlandsbanen ferdig 2035
  • Dobbeltspor Sandnes - Egersund

 

Jernbaneforum

Jernbaneforum Sør arrangerer også en årlig jernbanekonferanse, kalt Jernbaneforum.

Jernbaneforum er navnet på en konferanse som har vært arrangert årlig siden 2003. Målsettingen med de årlige Jernbaneforumkonferansene er å sette utviklingen av jernbanen på dagsorden i det politiske miljø og i media. Arrangøren for jernbaneforum 2019 er alle landets Jernbanefora samt Jernbanedirektoratet.

Mer info på jernbaneforum.no