Stort engasjement under Jernbaneforums Sørs debatt under Arendalsuka 2021

Mandag 16. august arrangerte Jernbaneforum Sør debatten "Har jernbanen en fremtid i Norge?" på Madam Reiersen i Arendal. Forumet er fornøyde med at det var mange oppmøtte og et tydelig engasjement denne kvelden.

Under Arendalsukas første dag hadde Jernbaneforum Sør debatt på Madam Reiersen. Arrnegmentetet var fulltegnet og flere sentrale beslutningstakere, politikere og ordførere deltok. Jernbaneforum Sørs ser seg svært fornøyd med oppslutningen. Det er tydelig at jernbaneutvikling- og statsing er et hett tema i år, i forkant av nytt stortingsvalg til høsten. 

Her kan du se debatten i opptak:
Lenke til Jernbaneforums Sørs arrangement "Har jernbanen en fremtid i Norge" på Madam Reiersen 16. august 2021 fra Facebook. 

I debatten deltok:

- statssekretær John-Ragnar Aarset (H)

- leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Helge Orten (H)

- admnistrerende direktør for Go-Ahead Norge AS, Cathrine Elgin

- administrerende direktør for CargoNet, Carl Fredrik Karlsen

- medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Sverre Myrli (Ap)

- Stortingskandidat og medlem i Jernbaneforum Sør, Oda Sofie Pettersen (MDG)

Debattleder for kvelden var Erik Wold, som er kjent for mange som program- og debattleder i NRK. 

Debatten ble innledet av Jernbaneforum Sørs leder, Rune Hagestrand (H) som i tillegg til å ønske velkommen benyttet anledningen til å utfordre debattdeltakerne med følgende fire spørsmål: 

  1.      Redusert reisetid er et viktig konkurransefortrinn. I vår landsdel kan mennesker og gods snart forflytte seg på en gjennomgående firefelts             motorvei mellom Oslo og Stavanger. Hvordan skal jernbanen klare å opprettholde sin konkurransekraft uten tilsvarende store
         infrastrukturtiltak for å redusere reisetiden? 

  2.      Hvordan ser togoperatørene på sine muligheter til å levere et attraktivt tilbud for person- og godstrafikk i dette perspektivet? 

  3.       Økt trafikk på jernbanen har en stor miljø- og klimagevinst, ikke minst gjelder dette for godstrafikk.
          Hvordan rimer dette med stortingets NTP-  prioriteringer i vår landsdel? 

  4.     Kommunene Porsgrunn, Bamble, Kragerø og Gjerstad har i mange år båndlagt store arealer til bygging av Grenlandsbanen.
        Siden sammenkoblingen er tatt ut av NTP,  vil det båndlagte arealet bli fristilt til utvikling av viktig næringsaktivitet og nye boligområder?  

Svarene på spørsmålene og argumentene debattatene trakk frem kan du høre i opptaket som vi lenker til under. 

Her kan du se opptak fra debatten

"Har jernbanen en fremtid i Norge?" Lenke til Facebook

Flere sentrale beslutningstakere tilstede blant tilhørerne 
Blant flere som hadde møtt opp for å høre debatten fant vi flere sentrale beslutningstakere som 1. nestleder for Fremskrittspartiet, Ketil Solvik Olsen og Stortingsrepresentant Svein Harberg (H) fra Agder. I tillegg stilte flere ordførere fra byer og fylker langs Sørlandsbanen opp.

Fra bransjen stilt blant flere fungerende jernbanedirekør, Marit Rønning sammen med spesialrådgiver Ove Skovdahl  og direktør for jenbanestrategi, Anita Skauge fra Jernbanedirektoratet. Fra Vy deltok blant flere konserndirekøtr for Vy tog, Erik Røhne.